يکشنبه 28 آبان 1397
محمد حسن محقق معين

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

محمد حسن محقق معین

 


 

 

 

 

 

·         عضو هیات علمی در مرتبه مربی آموزشی پایه 25 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  

      کشاورزی شاغل در گروه مدیریت مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)

·         مولف کتاب ارزشیابی توانمند ساز در سال 1383 و مترجم کتاب مبانی ارزشیابی برنامه در سال 1388

·        ارزشیاب ،پژوهشگر،مربی،تسهیلگر

·         تالیف بیش از 40 مقاله و ایراد  12 سخنرانی و ارائه آن  در محافل علمی از جمله:
الگوی آموزشی جهاد سازندگی
جستجوی الگوی مناسب مدیریت در ایران
ارزشیابی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران
چشم انداز سنجش آموزشی و ارزشیابی
تبیینی فلسفی و  اجتماعی از جهانی شدن و موقعیتی ماندن علم برنامه درسی 

·         انتشار چندین نشریه الکترونیکی برخط از جمله شبکه معین علمی- شمع

·         ای میل :MMOEIN@GMAIL.COM      سایت اینترنت: WWW.MOEIN.NET

·         شماره تلفن:           5-02616700873

·           همراه:   09123855372

·          نمابر:     02616700878

·         نشانی محل کار :کرج ،كيلومتر 5 جاده ماه دشت، ،مركز آموزش عالي امام خميني (ره)،گروه مدیریت  ،اتاق شماره 9.

 

تحصیلات

 • مدرسی كارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی از گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1375
 • كارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری  از  گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال 1371

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی مشاركت اجتماعی دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنامه با تاكید بر مطالعه در دبیرستانهای مناطق 3و16 شهر تهران

 

چکیده پایان نامه

 

استاد راهنما:دکتر علی محمد حاضری،استاد مشاور:دکتر تقی آزاد ارمکی،استادان ناظر:دکتر منوچهر محسنی و دکتر عماد افروغ

 

 مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه به عنوان حضور آگاهانه در فعاليتهائي است كه در طراحي، اجرا، ترويج، ارزشيابي، تغيير و بازنگري منتقدانه آن دخالت مؤثر و كليدي داشته و از منافع‌اش بهره‌مند شوند. وجود چنين تجربياتي مشاركتي در فرايند جامعه‌پذيري دانش‌آموزان در دبيرستانها، آنان را براي قبول مسئوليت‌هاي اجتماعي و انجام كارهاي گروهي در بزرگسالي آماده مي‌كند. در اين تحقيق با استفاده از مدل نظري عمومي جي‌دبليوگتزلز در تبين رفتار، مدلي تحليلي ساخته و به شناسائي عوامل مؤثر و سهم هر يك از عوامل در تبيين تغييرات مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه پرداختيم. مدل تحليلي تحقيق، چارچوبي روانشناختي - جامعه‌شناختي در عرصه مدرسه بعنوان يك نظام اجتماعي است ، براساس اين مدل مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه دبيرستان تحت تاثير متغيرهاي نظام هنجاري دبيرستان، نظام شخصيتي دانش‌آموزان و كنش‌هاي متقابل اجزاء اين دو متغير با در نظرگرفتن تاثيرپذيري هر دو متغير از زمينه فرهنگي مربوط به خود مي‌باشد. جمعيت نمونه تحقيق از ميان 15 هزار نفر دانش‌آموزان 54 دبيرستان پسرانه دولتي، نمونه مردمي و غيرانتفاعي مناطق 3 و 16 شهر تهران با روش نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده نامتناسب به تعداد 368 نفر از 15 دبيرستان انتخاب شد. توصيف و تحليل اطلاعات با استفاده از نسخه 3 نرم‌افزار آماري Spss و بويژه با روشهاي آماري رگرسيون چند متغيري و تحليل مسير صورت گرفت . برخي يافته‌هاي پژوهش به شرح زير است : -1 ميانگين مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در سطحي پائين‌تر از متوسط نظري و ميزان مشاركت در ميان آنان تفاوت فاحش دارد به نحوي كه عده قليلي از دانش‌آموزان مشاركت‌كننده‌هاي حرفه‌اي در فعاليتهاي فوق برنامه‌اند و عده كثيري از آنها حتي مشاركت در يك فعاليت فوق برنامه هم ندارند. -2 انتظارات مسئولان مدارس از دانش‌آموزان براي مشاركت در فعاليتهاي فوق برنامه در حد متوسط است . انتظار مشاركت يدي از مشاركت فكري بيشتر است . -3 بين قشر اجتماعي دانش‌آموزان و مشاركت رابطه معني‌داري وجود ندارد اما حداكثر مشاركت اجتماعي مشاهده شده مربوط به دانش‌آموزان متعلق به قشر بالا است . -4 مدل تحليلي تحقيق تائيد تجربي بدست آورد. چهار متغير مستقل بر روي هم 50 درصد از تغييرات مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه را توضيح مي‌دهند. -5 متغير مستقل نظام هنجاري دبيرستان به تنهائي 32 درصد و متغير مستقل نظام شخصيتي به تنهائي 15 درصد از تغييرات مشاركت اجتماعي در فعاليتهاي فوق برنامه را در جامعه آماري تحقيق برآورد مي‌كنند بنابراين مي‌توان گفت مشاركت اجتماعي دانش‌آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه پديده‌اي بيشتر برون‌زا است .

 

سوابق تدریس و برگزاری کارگاه آموزشی

 

تدریس دروس در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) از جمله:

 

روش تحقیق، روش های مساله یابی، مشاركت، مبانی جامعه شناسی، مبانی تعاون، جامعه شناسی روستائی، اصول سازماندهی نهادهای مشارکتی ، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، روش های جمع آوری اطلاعات ، شبكه های اطلاع رسانی،مبانی ارتباطات جمعی،روش های بررسی افکار عمومی، ارزشیابی برنامه های ترویجی،  فنون مصاحبه ، مبانی ارتباطات و اطلاع رسانی. نظام های بهره برداری کشاورزی، جامعه شناسی تبلیغات،نظریه های جامعه شناسی.

 

برگزاری کارکاه های آموزشی در ایران از جمله:

 

نام کارگاه

 

سرکت کننده گان

 

زمان برگزاری

 

متقاضی برگزاری

مکان برگزاری

ارزشیابی توانمند ساز طرح شهرسازان جوان

کارشناسان شهرداری،معلما ن و مدیران مدارس مجری طرح و اولیاء دانش آموزان

16- 15 بهمن ماه 1384

 

شهرداری منطقه 5 تهران

 

مرکز تشکل های مردمی شهرداری منطقه 10 تهران

تربیت مربی ارزشیابی توانمند ساز

دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان غرب کشور

ششم لغایت هشتم اردیبهشت ماه 1386

 

سازمان ملی جوانان

مهمانسرای جهانگردی سنندج

ارزشیابی برنامه

کارشناسان و کارشناسان ارشد حوزه ترویج و آموزش  وزارت جهاد کشاورزی

14  لغايت 17 بهمن 1386

معاون ترویج و آموزش  سازمان ترويج،آموزش و تحقيقات وزارت جهاد کشاورزی

مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) واقع در  محمد شهر کرج

ارزیابی و بهبود مستمر فعالیت های آموزشی

کارشناسان و کارشناسان ارشد دفتر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

6  بهمن لغایت 18 اسفند 1387

معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان ترويج،آموزش و تحقيقات وزارت جهاد کشاورزی

دفتر آموزش کارکنان و موسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

 

عناوین کارگاه های آموزشی آماده شده برای اجرا

 

 1. ارزشیابی،
 2. ارزشیابی توانمند ساز،
 3. الگوی برنامه ریزی و ارزشیابی برنامه – ابواب،
 4. ارزشیابی برنامه،
 5. اخلاق حرفه ای و استانداردهای ارزشیابی،
 6. ارزشیابی آموزشی،
 7. شاخص و ابزار سازی در ارزشیابی،
 8. سیاست ارزشیابی،
 9. ظرفیت سازی ارزشیابی،
 10. تسهیل گری ارزشیابی.

 

کتاب های منتشر شده

 

1-              ارزشیابی توانمند ساز، 1383، تالیف: محمد حسن محقق معین ،منتشر شده توسط  انتشارات موسسه  بین المللی توسعه مفاهیم مدنی.

 

2-              مبانی ارزشیابی برنامه ، 1388، گرد آوری و ترجمه :محمد حسن محقق معین، ترجمه فصل اول کتاب Evaluation Theory, Models, and Applications تالیف دانیل استافل بیم و آنتونی شینگفیلد در آوریل2007  و نیز گزارش Framework for Program Evaluation in Public Health  تالیف وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا در سپتامبر1999، منتشر شده توسط  موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین.

 

3-              آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی،1383 منتشر شده توسط شبکه معین علمی - شمع

 

طرح های تحقیقاتی پایان یافته

 

عنوان گزارش

تعداد صفحه

زمان تهیه

كارفرما

سطح  تحقیق

بررسی راههای افزایش مشاركت دانش آموزان در فعالیتهای پرورش مدارس

166

خرداد 1380

پژوهشكده تعلیم و تربیت

وزارت آموزش و پرورش/استان تهران

ارزشیابی ثمر بخشی دوره های علمی- كاربردی

191

مهر 1380

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ملی در سطح کشور

بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت مركز آموزش عالی امام خمینی"ره" در سال 1378

134

شهریور 1381

موسسه آموزش عالی علمی- كاربردی وزارت جهاد سازندگی

ملی در سطح کشور

ارزشیابی برنامه غنی سازی  اوقات فراغت فرزندان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

101

دی ماه 1388

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی/ استان تهران

 

گزارش های علمی تدوین شده

 

عنوان گزارش

تعداد صفحه

سال تهیه

سفارش دهنده

آشنایی با جهاد سازندگی

110

1369

معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی

روشی برای شناسائی مشاغل سطوح مدیریتی (عالی، میانی، سرپرستی) در وزارت جهاد سازندگی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل

33

1374

معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی

وضعیت تحقیقات اجتماعی آموزش و پرورش در ایران

76

1376

مركز پژوهش های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آموزش و بهسازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش كشاورزی

138

1381

-

گزارش مستند سازی طرح مطالعاتی نمایه سازی مدارك برای ایجاد پایگاه اطلاعات دینی اجتماعی

87

1381

-

ارزشیابی اجرای پیش آزمایشی مقیاس كیفی در مدارس ابتدائی در سال تحصیلی 82-1381

112

1381

دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش

ارزشیابی اجرای پیش آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی

189

1382

دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش

آموزش فنی و حرفه ای در عسلویه

40

1384

انجمن جامعه شناسی ایران

 

 

مقالات ارائه یا منتشر شده در  محافل و نشریات علمی

 

ردیف

عنوان مقاله

محل ارائه یا انتشار

زمان ارائه یا انتشار

1

تحلیلی بر آموزش های عالی كوتاه مدت و مسائل آن

مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

1376

2

خانه، مدرسه و مشاركت اجتماعی
 دانش آموزان

مجله پیوند انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

مهر 1376

3

بررسی وضعیت آموزش كاردانی در نظام آموزش عالی ایران

مجموعه مقالات دومین همایش آموزش های علمی- كاربردی از انتشارات گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خرداد 1379

4

موانع اساسی مشاركت اجتماعی در آموزش و پرورش

آثار برگزیده پنجمین جشنواره مطبوعات چاپ شده توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خرداد 1379

5

سازمان غیر دولتی، نهادی برای سازماندهی مشاركت در كشورهای در حال توسعه

مجموعه مقالات همایش نقش و جایگاه سازمان های غیر دولتی در عرصه
 فعالیت های ملی و بین المللی چاپ شده توسط انتشارات مركز تحقیقات سیاسی وزارت كشور

1380

6

مآخذ شناسی تحقیقات جامعه شناسی در ایران

فصلنامه نمایه پژوهش سال پنجم شماره بیستم زمستان 1380

زمستان 1380

7

 

آموزش علمی- كاربردی (اهداف نتایج)

 

 

مجموعه مقالات سمینار ارائه نتایج طرح جامع نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی كشور از انتشارات الكترونیكی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بر روی سایت اینترنتی مركز اطلاعات و مدارك علمی كشور

خرداد 1381

8

ارتقاء فرهنگ مدرسه، بنیانی برای اصلاح مدرسه

فصلنامه تعلیم و تربیت سال هجدهم شماره 3  پائیز 1381 شماره مسلسل 71

پائیز 1381

9

راهكارهای توسعه آموزش های علمی- كاربردی در ایران

ارائه شده به كنگره راهبردهای توسعه علمی ایران

آبان 1381

10

كاربرد مدل ارزشیابی توانمند ساز از طریق وبلاگ

مجموعه مقالات الكترونیكی اولین همایش آموزش الكترونیكی منتشر شده توسط شورای عالی اطلاع رسانی (طرح تكفا)

خرداد1382

11

اثر بخشی دورهای علمی کاربردی کشاورزی

سومین کنگره آموزش های علمی - کاربردی

آذر ماه 1383

12

ارزشیابی توانمند ساز

اولین کنگره ملی پژوهش های  مشارکتی مبتنی بر جامعه

تیر ماه 1384

13

ارزشیابی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران

پذیرفته شده در همایش آمایش سرزمین

برگزار نشد

14

الگوی آموزشی جهاد سازندگی

مجموعه مقالات اولین همایش علمی آموزش کشاورزی کشور منتشر شده توسط  انجمن علمی  ترویج و آموزش کشاورزی

1385

15

الگوی شناخت فرهنگ،مدیریت و روحیه جهادی

مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد کشاورزی

خرداد1386

16

یادگیری سازمانی با استفاده از الگوی ارزشیابی توانمند ساز،  گامی به سوی سازمان یاد گیرنده

نخستین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی

 

آذر 1386

17

 

تبیینی فلسفی و  اجتماعی از جهانی شدن و موقعیتی ماندنِ علم برنامه درسی

 

 

مجموعه مقالات همایش هشتم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: "جهانی شدن وبومی ماندن برنامه درسی؛چالش ها و فرصت ها برگزار شده در دانشگاه مازندران

 

آبان 1387

 

پنجمین نسل ارزشيابي:  ظرفيت سازی

مرور نقش های ارزشیابی در یادگیری سازمانی و مدیریت دانش

 

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش برگزار شده در  مرکز همایش های بین المللی رازی تهران

بهمن 1388

 

چکیده مقالات منتشر شده در نشریات علمی

 

ردیف

عنوان مقاله

محل ارائه یا انتشار

زمان ارائه یا انتشار

1

مسكن روستائی و مسائل مربوطه در جنگل های شمال ایران

خلاصه مقالات اولین سمینار سیاست های توسعه مسكن در ایران منتشر شده توسط وزارت مسکن وشهرسازی

1373

2

مدیریت جهادی

خلاصه مقالات همایش علمی مشاركت كاركنان و نقش آن در پیشرفت امور سازمانی منتشر شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور

1377

3

ارزیابی چگونگی تحقق اهداف مواد 150و151 قانون برنامه سوم توسعه

ارائه شده به همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران

1381

 

 

4

تحلیلی در مورد تجربه ایران در آموزش وبهسازی منابع انسانی در برنامه سوم توسعه 

اولین كنگره علوم ترویج و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی ایران منتشر شده توسط توسط  انجمن علمی  ترویج و آموزش کشاورزی

 

1382

5

 

الگوی آموزشی جهاد سازندگی

 

خلاصه مقالات اولین همایش علمی آموزش کشاورزی کشور منتشر شده توسط توسط  انجمن علمی  ترویج و آموزش کشاورزی

1385

6

بهبود نظام آموزشی، تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست

 

همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی کشور منتشر شده توسط انجمن علمی مطالعات برنامه درسی

 

1385

 

7

الگوی شناخت فرهنگ،مدیریت و روحیه جهادی

خلاصه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد کشاورزی

1386

 

سخنرانی های علمی

 

ردیف

عنوان

مكان

زمان

 

1

چرا در كار گروهی نا موفقیم؟

تهران/ سالن جلسات مركز آموزش عالی امام خمینی(ره)

15 اسفند 1377

 

2

ارزشیابی توانمند ساز

تهران/ سالن جلسات مركز آموزش عالی امام خمینی(ره)

12آذر1380

 

3

راههای افزایش مشاركت دانش آموزان در فعالیتهای پرورشی مدارس

تهران/ آمفی تئاتر معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

14شهریور1380

 

4

بررسی وضعیت برنامه ریزی و اجرای آموزش كاركنان در وزارت جهاد كشاورزی

كرج/ كلاس شماره 9 آموزشكده كشاورزی

20آذر1381

 

5

آموزش مداوم و توسعه منابع انسانی( تجربه ایران)

تهران/ ساختمان كمیته ملی یونسكو در ایران ،انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

1خرداد1382

 

6

كاربرد وبلاگ در ارزشیابی

تهران / محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی، جشنواره وب ،وپ و نشریات الكترونیك

11آذر1382

 

7

 

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی:

بررسی  میزان اثر بخشی  دوره های آموزش ضمن خدمت مركز آموزش عالی امام خمینی (ره)

تهران / محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی مراسم هفته پژوهش موسسه آموزش های علمی – كاربردی وزارت جهاد كشاورزی

24 آذر1382

 

8

آموزش علمی – كاربردی پودمانی MODULAR))از نوع ایرانی

تهران / مركز آموزش عالی امام خمینی (ره) ،سالن جلسات

2دی1382

9

آموزش فنی و حرفه ای در عسلویه

تهران/ هم اندیشی توسعه صنعتی و چالش های فرهنگی اجتماعی /باشگاه شماره 1 وزارت نفت

7 تیر 1384

10

بهبود نظام آموزشی، تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست

شیراز/باشگاه دانشگاه شیراز

همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی کشور

16 اسفند 1385

 

11

چشم انداز سنجش آموزشی و ارزشیابی

تهران / انجمن علمی جامعه‌شناسی ایران

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول

 19 آذر1386

12

مقایسه دو راهنمای برنامه درسی جامعه شناسی ی دوره متوسطه در ایران و انگلستان

تهران/ انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

  29 آبان 1387

 

13

چشم انداز ارزشیابی،گذشته،حال،آینده

کرج/ مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره )- دومین گردهمایی پاسداشت پژوهش در آموزش

 

 30 آذر 1388

 

نشریات الكترونیكی ترویجی

 

نام نشریه

نشانی محل انتشار

زمان شروع انتشار

وبلاگ ارزشیابی توصیفی

 

HTTP://ARZESHYABYTOSIFY.BLOGSPOT.COM

 

 

اسفند 1381

وبلاگ ارزشیابی توانمند ساز

 

HTTP://EVALUATION.PERSIANBLOG.IR

 

 

اسفند 1381

 وبلاگ دفتر مجازی محمد حسن محقق معین

 

HTTP://MHMM.BLOGSPOT.COM

 

 

خرداد1382

 

 

سایت

شبكه معین علمی (شمع)

 

WWW.MOEIN.NET

 

 

بهمن 1382

 

سایت موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین

www.arzeshyaby.ir

 

آبان 1383

وبلاگ برنامه ملی توانمند سازی اجتماع محور

http://bmta.blogfa.com

 

شهریور 1384

 

وبلاگ انگلیسی  معین

http://empowermentevaluation.blogspot.com

 

مارس 2003

 

فعالیت های حرفه ای

فعالیت های حرفه ای اینجانب از سال 1359 با عضویت در جهاد سازندگی آغاز شده و هم اكنون نیز ادامه دارد. در دهه اول فعالیت عمدتاً به كارهای اجرائی و مدیریتی پرداخته ام. در دهه دوم  بیشتر مشغول فعالیت های کارشناسی و در دهه سوم فعالیت که اینک انتهای آن را می گذرانم دلمشغولی علمی- پژوهشی داشته ام. خلاصه این فعالیت ها در جدول ذیل آمده است.

 


 

نوع فعالیت

عنوان خدمت و فعالیت

زمان انجام

اجرایی

تصدی سمت های اجرایی و مدیریتی در جهاد سازندگی استان کردستان و ستاد وزارت جهاد سازندگی

از سال 1359 تا 1368

کارشناسی

فعالیت  كارشناسی در هسته برنامه ریزی آموزشی علوم انسانی و مدیریت وزارت جهاد سازندگی و شوراهای برنامه ریزی و كمیته های برگزاری سمینارهای آموزشی روسای سازمانهای جهاد سازندگی استانها و مراكز آموزشی وزارت جهاد سازندگی، مسئولیت "گروه آموزش مدیریت" وزارت جهاد سازندگی در دفاتر مراكز آموزش عالی وبرنامه ریزی آموزشی و اداره كل امور آموزش امور استانها، عضویت در كمیته تخصصی تحقیقات آموزش و مدیریت و گروههای كارشناسی (فنی) و ارزشیابی وابسته، مسئولیت رشته های كاردانی و كارشناسی ارشد در مراكز آموزش عالی امام خمینی "ره، ارائه خدمات مشاوره ای به وزارت آموزش و پرورش، ارائه خدمات مشاوره ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوشتن مقالات انتقادی در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی در مطبوعات، تدریس ،اجرای سه تحقیق در سطح ملی،

از سال 1369 تا 1381

علمی

تدریس،تحقیق ، ترویچ، مشاوره ،عضویت در انجمن های علمی جامعه شناسی ایران و پژوهش های آموزشی ایران، به عنوان عضو فعال و عضو علی البدل هیات مدیره ، عضویت در کارگروه توانمند سازی اجتماع محور وزارت رفاه، نوشتن مقالات علمی برای همایش های ملی داخل کشور ، راه اندازی و اداره وب سایت شبکه معین علمی- شمع  ، تاسیس موسسه ارزشیابی توانمند ساز معین و عضویت در میلینگ لیست انجمن ارزشیابی امریکا EVAL TALK

از 1382 به بعد

 

 

فعالیت های رسمی در  در دست اجرا در نیمسال دوم تحصیلی 89-1388

 

 • تدریس14 واحد دروس:  مبانی جامعه شناسی،نظام های بهره بردای کشاورزی،اصول و فنون مصاحبه خبری،جامعه شناسی روستایی و   راهنمایی کارورزی  5 نفر از دانشجویان  کاردانی روابط عمومی در  مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وزارت جهاد کشاورزی

 

فعالیت های داوطلبانه  روزمره در اسفند ماه 1388

 

 • تبادل نظر تخصصی در حوزه ارزشیابی در میلینگ لیستEVAL TALK  با همتایان  و استادان در سراسر جهان
 • اطلاع رسانی باابزار مجازی،آموزش و  ترویج ارزشیابی به صورت حضوری و مجازی، و پاسخگویی حضوری و مجازی به سئوالات در این زمینه ها
 • مطالعه مستمرِ هدفمند و تلاش به منظور تدوین یک مقاله و دو کتاب با عناوین:
  مقاله:روشهای استفاده مناسب و حداکثری  از فرایند ارزشیابی  و یافته های آن
  کتاب:راهنمای کاربرد ارزشیابی توانمند ساز در وزارت جهاد کشاورزی
  کتاب: راهنمای استفاده مناسب و حداکثری  از فرایند ارزشیابی  و یافته های آن
   

محمد حسن محقق معین

اول فروردین 1389