يکشنبه 28 آبان 1397
مديريت جهادي - نسخه دوم - يکشنبه 27 خرداد 1386
مدل پودمانی ارزشیابی معین - سه شنبه 24 مرداد 1385
الگوی آموزشی جهاد سازندگی - شنبه 19 فروردين 1385
قدرت تفكر - اسفند 1376